ДГ "Маргаритка"
Детска градина в град Смядово

Мисия и визия

МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в ДГ ,които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа ,съхранили своята национална култура и родова идентичност ;формиране на децата като личности рационални с критическо мислене и  творчески нагласи,притежаващи богатство  от широки интереси,знания,умения,компетенции,умеещи да взаимодействат с околните.Превръщане на ДГ"Маргаритка" в желано и любимо място за децата с подходящо организирани пространства за игра,познание и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

ВИЗИЯ

Утвърждаване в общественото пространство на ДГ"Маргаритка" като модерна ,гъвкава,конкурентна и необходима предучилищна институция,като среда за социално-културна ,възпитателна и образователна работа ,като център за творчество,като съмишленик и партньор на деца,родители и учители.Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт,психическо, физическо и творческо развитие на децата  от 2 и 6 годишна възраст.Гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие.Водене на постоянен конструктивен диалог с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.